תנאים והגבלות

  1. זכויות יוצרים

א. אנו שומרים על חוק זכויות היוצרים. לפיכך, בכל הזמנה בה יספק מזמין השירות תמונות ו/ חומרים, עליו לספק רק חומרים שזכויות היוצרים בהם שייכות לו או שקיבל רשות לשימוש בזכויות אלה. מזמין השירות ישא באחריות מוחלטת ובלעדית בכל תביעה/ טענה/ פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים בגין חומר ששלח ואף מתחייב לשפות / לשלם לכתב (ו/או סמרט ווב) כל תשלום / נזק באם תצטרך לשאת בו עקב תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בחומרים / בתכנים שסיפק מזמין השירות.

ב. אלא אם סוכם אחרת, בכל הוראות העבודה שיוכנו ע"י כתב, שירותי כתיבה טכנית / סמרט-ווב,  זכויות היוצרים בהן תהיינה שייכות לכתב/ סמרט-ווב אשר הכינה / את ההוראות, וללקוח יהיה רישיון שימוש תמידי ובלתי מוגבל בהוראות שיוכנו. הלקוח יוכל לערוך ולשנות את ההוראות ככל שימצא לנכון ובכל עת, ולעשות בהן כל שימוש לרבות הפצתן.

ג. למרות האמור לעיל בסעיף 2, כל האלמנטים הגרפיים והסמלים / אייקונים אשר יהיו בהוראות כגון:

 ניתן יהיה להשתמש בהם רק בהוראות שהוכנו ע"י כתב / סמרט-ווב 

לא ניתן יהיה לעשות בהם כל שימוש בכל מסמך אחר שלא הוכן ע"י כתב / סמרט-ווב וזכויות היוצרים בהם אינן מוקנות בשום אופן. בהכנתם הושקעה מחשבה רבה יחד עם עבודה גרפית ע"י סמרט-ווב וחל איסור על העתקתם/ שכפולם/ העברתם למסמכים אחרים שלא הוכנו ע"י סמרט-ווב.  כמו כן, בחלק מהאייקונים / סמלים, משולבים אלמנטים גרפיים שלא הוכנו ע"י סמרט-ווב ושנדרש עבורם רישיון שימוש בתשלום. לכל אותם אלמנטים שנדרש עבורם רישיון כאמור, לסמרט-ווב יש רישיון לשימוש מסחרי מאת היוצרים ולכן נעשה שימוש בהם בהוראות, כך שמזמין השירות יכול להשתמש בהוראות שהוכנו עבורו ללא כל בעיה או הגבלה. הרישיון של כתב/ סמרט-ווב תקף רק לאלמנטים הגרפיים שיהיו במסמכים שהוכנו / יוכנו על ידה, ולכן אין לבצע בהם שימוש בכל מסמך אחר וזכויות היוצרים בהם אינן מוקנות בכל צורה שהיא ולא ניתן להקנותן.

2. אחסון וגיבוי

סמרט-ווב עשויה להעלות מסמכים לאחסון בענן לצורך גיבוי או לצורך שיתוף קבצים גדולים עם מזמין השירות שמפאת גודלם לא ניתן לשלוח אותם בדוא"ל סטנדרטי. ההעלאה ככל שתהיה, עשויה להיות בשירות אחסון מוכר ומאובטח כגון:  Googel drive, One drive, Dropbox – ו-BOX או העלאה לג'מבו מייל לצורך שליחת החומרים ללקוח. לקוח אשר יבקש שלא לגבות מסמכים אלו בענן מכל סיבה שהיא , יודיע על כך מראש ובכתב ובמקרה זה סמרט -ווב תגבה חומרים מפעם לפעם בכונן חיצוני אשר שמור אצלה.

3. זמן עבודה 

בעת הגעה לאתר הלקוח, זמן העבודה יחושב החל ממועד ההגעה לאתר ועד למועד עזיבתו

4. תשלום והזמנות

איחור בתשלום עלול לגרום להאטת / עצירת העבודה עד להסדרת התשלום. על איחור בתשלום מעל 5 ימים מהמועד האחרון לתשלום שמצוין בחשבונית העסקה, יחוייב מזמין השירות בחיוב נוסף בסך של 0.7% מהסכום שבחשבונית העסקה לכל יום מ-5 הימים, ובנוסף לכל יום שמעבר ל-5 הימים עד למועד התשלום בפועל, אלא אם צויין אחרת בהצעת המחיר שנשלחה למזמין השירות.

במקרה של אי העברת תשלום במועד, סמרט ווב תהיה רשאית לחזור בה מכל התחייבות לביצוע כל עבודה עבור מזמין השירות

5.מסגרת ההתקשרות

על התנאים שבתקנון זה, על הצעות המחיר וההתקשרויות בין הצדדים יחולו אך ורק החוקים והדינים הנהוגים במדינת ישראל, ובכל מקרה תהא נתונה סמכות השיפוט הבלעדית לכל תנאי השירות / ההתקשרות והזמנת שירותים מסמרט ווב לבתי המשפט המוסמכים בקריות / בחיפה / בטבריה/ נוף הגליל לפי העניין.

6. תנאים להזמנת שירות

כל הזמנת שירות מכתב / סמרט-ווב מהווה הסכמה לאמור לעיל בנושא זכויות יוצרים ולכל האמור בתקנון זה.